TDP12200-th

Mã sản phẩm TDP12200
Tên sản phẩm Panel 200 x 1200
Qui cách

200mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDP12250-th

Mã sản phẩm TDP12250
Tên sản phẩm Panel 250 x 1200
Qui cách

250mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDP12300-th

Mã sản phẩm TDP12300
Tên sản phẩm Panel 300 x 1200
Qui cách

300mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDP12350-th

Mã sản phẩm TDP12350
Tên sản phẩm Panel 350 x 1200
Qui cách

350mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDP12400-th

Mã sản phẩm TDP12400
Tên sản phẩm Panel 400 x 1200
Qui cách

400mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận