TDP12450-th

Mã sản phẩm TĐP12450
Tên sản phẩm Panel 450 x 1200
Qui cách

450mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDP12500-th

Mã sản phẩm TĐP12500
Tên sản phẩm Panel 500 x 1200
Qui cách

500mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDP12550-th

Mã sản phẩm TĐP12550
Tên sản phẩm Panel 550 x 1200
Qui cách

550mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDP12600-th

Mã sản phẩm TĐP12600
Tên sản phẩm Panel 600 x 1200
Qui cách

600mm x 1200mm

Tole dày 2mm-2.5mm

Khung dày 63mm x 8mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDV6312-th

Mã sản phẩm TĐV6312
Tên sản phẩm V63 x 1m2
Qui cách

V dài 1m2, độ dày 5 ly

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận