TDCF500-th

Mã sản phẩm TĐCF500
Tên sản phẩm Coffa Sàn 500 x 1000
Qui cách L1000 x W500, Tole dày 1ly
Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận

TDCF1000-th

Mã sản phẩm TĐCF1000
Tên sản phẩm Coffa Sàn 1000 x 1000
Qui cách L1000 x W1000, Tole dày 1ly
Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận