TDGG170-th

Mã sản phẩm TDGG170
Tên sản phẩm Khung 1m70 (Có nòng)
Qui cách

H 1.530mm x W 1.250mm

Φ42 x độ dày 1,8mm-2mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam

TDGG170K-th

Mã sản phẩm TDGG170K
Tên sản phẩm Khung 1m70 (không nòng)
Qui cách

H 1.530mm x W 1.250mm

Φ42 x độ dày 1,8mm-2mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam

TDGG153-th

Mã sản phẩm TDGG153
Tên sản phẩm Khung 1m53 (có nòng)
Qui cách

H 1.530mm x W 1.250mm

Φ42 x độ dày 1,8mm-2mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam

TDGG153K-th

Mã sản phẩm TDGG153K
Tên sản phẩm Khung 1m53 (không nòng)
Qui cách

H 1.530mm x W 1.250mm

Φ42 x độ dày 1,8mm-2mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam

TDGG90-th

Mã sản phẩm TDGG90
Tên sản phẩm Khung 0.9m
Qui cách

H 900mm x W 1.250mm

Φ42 x độ dày 1,8mm-2mm

Giá bán Thỏa Thuận
Giá thuê Thỏa Thuận
Màu sơn Xanh ngọc, Xanh dương, Đỏ cam